การพัฒนาจัดทำสมุดบันทึกการปฏิบัติงานพิสูจน์ทราบเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการ

ข้อมูลอ้างอิง
จารึก บุตรดาวงษ์ การพัฒนาจัดทำสมุดบันทึกการปฏิบัติงานพิสูจน์ทราบเพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมาธิการ. Retrieved from: +, https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003149.
View online Resources