ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การแจ้งราคา และรายละเอียดเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีและยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/226037.
View online Resources