ร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2007). ร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76178.
View online Resources