กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1987). กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/138876.
View online Resources