ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [จำนวน 15 ราย 1. รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ [จำนวน 15 ราย 1. รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001674.
View online Resources