ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5836 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5836 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570923.
View online Resources