กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/125212.
View online Resources