ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายมุรี ดาราพงศ์ เป็นบุคคลไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมาติหย๊ะ โพธิวัฒน์ [ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดำที่ 56/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 111/2559]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นายมุรี ดาราพงศ์ เป็นบุคคลไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของ นางมาติหย๊ะ โพธิวัฒน์ [ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขดำที่ 56/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 111/2559]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/510353.
View online Resources