ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 16/2565 เรื่อง การย่อรายการการจดทะเบียนเรือไทยและการถอดถอนทะเบียนเรือไทยตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 16/2565 เรื่อง การย่อรายการการจดทะเบียนเรือไทยและการถอดถอนทะเบียนเรือไทยตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/594798.
View online Resources