พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 (บ้านค่าย) - หนองละลอก ตอนอำเภอบ้านค่าย - บ้านชากไม้รวก พ.ศ. 2550

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 (บ้านค่าย) - หนองละลอก ตอนอำเภอบ้านค่าย - บ้านชากไม้รวก พ.ศ. 2550. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/25706.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล