ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 28)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 28). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/165113.
View online Resources