บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5/2496 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2496 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1953). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5/2496 (วิสามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2496 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 9.30 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/213055.
View online Resources