รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ....

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. ..... Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/403763.
View online Resources