ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2549

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพะเยา ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าปรับกรณีที่ชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2549. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/246108.
View online Resources