คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 34/2552 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม [พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ พลเอก นพดล อินทปัญญา]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 34/2552 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม [พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ พลเอก นพดล อินทปัญญา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/122748.
View online Resources