ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม (สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาคม (สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/101763.
View online Resources