ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอตั้งผู้พิทักษ์ [นายยศพนธ์ เลิศธิติเสถียร ผู้ร้อง เป็นผู้พิทักษ์นายคเณศ เจริญดี คนเสมือนไร้ความสามารถ] [ศาลเยาวชนและครอบครัว

ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ขอตั้งผู้พิทักษ์ [นายยศพนธ์ เลิศธิติเสถียร ผู้ร้อง เป็นผู้พิทักษ์นายคเณศ เจริญดี คนเสมือนไร้ความสามารถ] [ศาลเยาวชนและครอบครัว. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532123.
View online Resources