บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 2/2494 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2494 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 9.35 นาฬิกา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1951). บันทึกการประชุมสภาผู้แทน ครั้งที่ 2/2494 (สามัญ) ชุดที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2494 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เริ่มประชุมเวลา 9.35 นาฬิกา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/212966.
View online Resources