ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวิธีการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในกิจการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดระยะเวลาและวิธีการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในกิจการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/103309.
View online Resources