ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการจดทะเบียนโอนโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินและอาคารให้แก่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ซื้อมิได้มาขอดำเนินการด้วยตนเอง พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ระเบียบการเคหะแห่งชาติ ว่าด้วยการจดทะเบียนโอนโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดินและอาคารให้แก่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อหรือผู้ซื้อมิได้มาขอดำเนินการด้วยตนเอง พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/273746.
View online Resources