บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 4 ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2543 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 4 ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2543 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/223698.
View online Resources