กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศ ักราช 2479

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1980). กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศ ักราช 2479. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93286.
View online Resources