การพัฒนาบุคลากรฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 3 เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นภาภรณ์ แพทย์พันธุ์ (2019). การพัฒนาบุคลากรฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการกลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง สำนักกรรมาธิการ 3 เพื่อสนับสนุนงานด้านนิติบัญญัติของคณะกรรมาธิการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/568793.
View online Resources