ระเบ่ียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อโครงกการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบและโครงการจัดให้มีบริการรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ระเบ่ียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อโครงกการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบและโครงการจัดให้มีบริการรอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2561. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/545710.
View online Resources