กฎกระทรวง ฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1983). กฎกระทรวง ฉบับที่ 85 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/112078.
View online Resources