รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2554

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (2011). รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบท จากข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/500241.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล