บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14/2528 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2528

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1985). บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14/2528 (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2528. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/214726.
View online Resources