บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2544 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 32 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2544 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216259.
View online Resources