กฎกระทรวง ฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). กฎกระทรวง ฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/460915.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล