กฎ ก.พ. ฉบับที่ 764 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1974). กฎ ก.พ. ฉบับที่ 764 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2497 ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงาน พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/135776.
View online Resources