ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอโพนทราย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม [สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาอำเภอโพนทราย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/512093.
View online Resources