ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยปลูกในท้องที่ที่คณะกรรมการกำหนด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/130911.
View online Resources