เอกสารประกอบการพิจารณากรอบการเจรจาเพื่อแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า ปี พ.ศ. 2548

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
นพดล นุ้ยจุ้ย, ณัฐพงศ์ พันธุ์ไชย (2010). เอกสารประกอบการพิจารณากรอบการเจรจาเพื่อแก้ไขกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอำนวยความสะดวกทางการค้า ปี พ.ศ. 2548. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/76033.
View online Resources