ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการศึกษาอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการศึกษาอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/262559.
View online Resources