กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 010 (ร.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ [ของ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา]

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). กระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา กระทู้ถามที่ 010 (ร.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ [ของ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ สมาชิกวุฒิสภา]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/571278.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล