กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2001). กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/257072.
View online Resources