ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อสนองต่อตลาดแรงงานในอนาคต

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเพื่อสนองต่อตลาดแรงงานในอนาคต. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564680.
View online Resources