ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนเลิกสมาคม [สมาคมส่งเสริมเลี้ยงกุ้งกุลาดำ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จดทะเบียนเลิกสมาคม [สมาคมส่งเสริมเลี้ยงกุ้งกุลาดำ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/486083.
View online Resources