ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2565 เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการโอนและการรับโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญของธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพมหานคร ให้แก่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ยูโอบี เซอร์วิสเซส จำกัด

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 4/2565 เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการโอนและการรับโอนกิจการบางส่วนที่สำคัญของธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. สาขากรุงเทพมหานคร ให้แก่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ยูโอบี เซอร์วิสเซส จำกัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/601888.
View online Resources