ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี [นางสาววรรณิสา เจริญธรรม และ นายสมชาย สังข์เทพ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง แต่งตั้งกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี [นางสาววรรณิสา เจริญธรรม และ นายสมชาย สังข์เทพ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/242581.
View online Resources