คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 480/2548 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดหนองคาย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). คำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ 480/2548 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดหนองคาย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/195473.
View online Resources