ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (ฉบับที่ 2)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/140851.
View online Resources