ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน (หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ยกเว้นหรือผ่อนผันคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน (หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/222952.
View online Resources