ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. .... ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/580237.
View online Resources