ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 60 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟฟ้า

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 60 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแจ้งต้นทุน ราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับสายไฟฟ้า. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/569716.
View online Resources