ีประกาศกระทรวงการคลัง บัญชีย่อรายการกองเงินตรา ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา ประจำเดือน มกราคม พุทธศักราช 2479

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1936). ีประกาศกระทรวงการคลัง บัญชีย่อรายการกองเงินตรา ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเงินตรา ประจำเดือน มกราคม พุทธศักราช 2479. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/203805.
View online Resources