ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2367 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสง (แก้ไขครั้งที่ 1)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2367 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสง (แก้ไขครั้งที่ 1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/257209.
View online Resources