ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง "มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/533439.
View online Resources