ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง กำหนดมาตราฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บ และจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 2,250 ลิตร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1986). ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง กำหนดมาตราฐานเกี่ยวกับระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่มีถังเก็บ และจ่ายก๊าซที่มีความจุเกิน 2,250 ลิตร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/128584.
View online Resources