ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2044 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเฉพาะด้านความปลอดภัย :สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2044 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเฉพาะด้านความปลอดภัย :สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 3. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/93513.
View online Resources